boil

boil
I
[bɔil] n պալար, թարախապալար, չիբան
II
[bɔil] v եռալ, եփ գալ. The kettle/water is boiling Թեյամանը/ջուրը եռում է. boil eggs/potatoes ձու/կարտոֆիլ եփել. boil over եռալ-թափ վել. The milk has boiled away Կաթը թափվել է. boil down գոլորշիանալ. The jam has boiled down Մու րաբան թանձրացել է. boil down the article փխբ. հոդ վածը կրճատել. փխբ. բարկանալ, բորբոք վել. boiling with rage զայրույթից եփ գալ. a crisis is boiling up Ճգնաժամ է հասու նա նում

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • boil — n *abscess, furuncle, carbuncle, pimple, pustule boil vb Boil, seethe, simmer, parboil, stew mean to prepare (as food) in a liquid heated to the point where it emits considerable steam. Boil implies the bubbling of the liquid and the rapid escape …   New Dictionary of Synonyms

 • Boil — Boil, v. t. 1. To heat to the boiling point, or so as to cause ebullition; as, to boil water. [1913 Webster] 2. To form, or separate, by boiling or evaporation; as, to boil sugar or salt. [1913 Webster] 3. To subject to the action of heat in a… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Boil — or furuncle is a skin disease caused by the infection of hair follicles, resulting in the localized accumulation of pus and dead tissue. Individual boils can cluster together and form an interconnected network of boils called carbuncles. In… …   Wikipedia

 • boil — boil; boil·er; boil·er·less; boil·ery; gar·boil; par·boil; re·boil; re·boil·er; boil·ing·ly; …   English syllables

 • boil — boil1 [boil] vi. [ME boilen < OFr boillir < L bullire < bulla, a bubble, knob; prob. < IE * bu , var. of echoic base * beu , * bheu , to blow up, cause to swell] 1. to bubble up and vaporize over direct heat 2. to reach the vaporizing …   English World dictionary

 • Boil — (boil), v. i. [imp. & p. p. {Boiled} (boild); p. pr. & vb. n. {Boiling}.] [OE. boilen, OF. boilir, builir, F. bouillir, fr. L. bullire to be in a bubbling motion, from bulla bubble; akin to Gr. ?, Lith. bumbuls. Cf. {Bull} an edict, {Budge}, v.,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Boil — Boil, n. [Influenced by boil, v. See {Beal}, {Bile}.] A hard, painful, inflamed tumor, which, on suppuration, discharges pus, mixed with blood, and discloses a small fibrous mass of dead tissue, called the core. [1913 Webster] {A blind boil}, one …   The Collaborative International Dictionary of English

 • boil — ‘large spot’ [OE] and boil ‘vaporize with heat’ [13] are distinct words. The former comes from Old English byl or byle, which became bile in Middle English; the change to boil started in the 15th century, perhaps from association with the verb.… …   The Hutchinson dictionary of word origins

 • boil — Ⅰ. boil [1] ► VERB 1) (with reference to a liquid) reach or cause to reach the temperature at which it bubbles and turns to vapour. 2) (with reference to food) cook or be cooked by immersing in boiling water. 3) seethe like boiling liquid. 4)… …   English terms dictionary

 • boil — ‘large spot’ [OE] and boil ‘vaporize with heat’ [13] are distinct words. The former comes from Old English byl or byle, which became bile in Middle English; the change to boil started in the 15th century, perhaps from association with the verb.… …   Word origins

 • boil — [n] blister abscess, blain, blister, carbuncle, excrescence, furuncle, pimple, pustule, sore, tumor, ulcer; concept 309 boil [v1] heat to bubbling agitate, bubble, churn, coddle, cook, decoct, effervesce, evaporate, fizz, foam, froth, parboil,… …   New thesaurus

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”